Πλήρης μονάδα παραγωγής ασβεστοπολτού (με το κλειδί στο χέρι)

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες μονάδες παραγωγής ασβεστοπολτού

Η μονάδα περιλαμβάνει:
• Δεξαμενή υποδοχής ασβεστόπετρας
• Σύστημα τροφοδότησης ασβεστόπετρας
• Μεταφορική ταινία ασβεστόπετρας προς τη βαρέλα
• Περιστρεφόμενη βαρέλα σβέσης και παραγωγής ασβεστοπολτού
• Κόσκινο
• Σπαστήρα (τριβείο) με λεκάνη υποδοχής του γαλακτώματος
• Σύστημα μεταφοράς ασβεστοπολτού προς τις δεξαμενές ωρίμανσης και αποθήκευσης, αποτελούμενο από ενδιάμεση δεξαμενή άντλησης, αντλία, σωληνώσεις διανομής με βάνες απομόνωσης
• Πλήρη μονάδα φόρτωσης ασβεστοπολτού (παλινδρομική γερανογέφυρα, υδραυλικό κουβά, με πεζοδιάδρομο πρόσβασης και τοπικό χειριστήριο)
• Ενδιάμεση δεξαμενή αποθήκευσης ασβεστοπολτού προς διάθεση
• Πλήρη ηλεκτρολογική εγκατάσταση με αυτοματισμό λειτουργίας/ελέγχου και το απαιτούμενο λογισμικό του PLC
Η εταιρεία μας σας συνοδεύει σε όλες τις φάσεις εκτέλεσης του έργου όπως:
• παρέχει κατασκευαστικά σχέδια των οικοδομικών για την τοποθέτηση του εξοπλισμού
• τεχνική υποστήριξη κατά την διάρκεια των απαιτούμενων οικοδομικών εργασιών εγκατάστασης της μονάδας

 Pdf Download


Φωτογραφίες

bullet hover email hover menu arrow